Paszporty

Zasady przewozu zwierząt za granicę określa Rozporządzenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie NR. 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 roku. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.

 1. Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku zwrotnego należy używaćoficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:(Oficjalne nazwy państw zawarte w traktacie akcesyjnym Unii Europejskiej).Takimi nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów!
  • Królestwo Belgii
  • Królestwo Danii
  • Republika Federalna Niemiec
  • Republika Grecka
  • Królestwo Hiszpanii
  • Republika Francuska
  • Irlandia
  • Republika Włoska
  • Wielkie Księstwo Luksemburga
  • Królestwo Niderlandów
  • Republika Austrii
  • Republika Portugalska
  • Republika Finlandii
  • Królestwo Szwecji
  • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
  • Republika Czeska
  • Republika Estońska
  • Republika Cypryjska
  • Republika Łotewska
  • Republika Litewska
  • Republika Węgierska
  • Republika Malty
  • Rzeczpospolita Polska
  • Republika Słowenii
  • Republika Słowacka
 2. Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. „Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport.
 3. Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.
 4. Warunki wydania paszportu (kolejno):
  • Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu, (czipy zgodnie z konwencjąimplantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia)
  • Czytelne wypisanie paszportu.
  • Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Uwaga! Przepisywanie do paszportu szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarskoweterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez tatuaż lub/i mikroczip. Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Jeżeli kraj docelowy UE nie wymaga badań serologicznych potwierdzających odpowiedni poziom przeciwciał, zwierzę można przewozić najwcześniej po upływie 21 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie i przed upływem terminu ważności szczepienia.
 5. Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu.
 6. Jeżeli zwierzę posiada lub wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu.
 7. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI.
 8. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale VII.
 9. Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisu w dziale IX i X dokonuje uprawniony lekarz weterynarii.
 10. Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu.
 11. Wystawiający paszport pobiera opłatę za wystawienie paszportu w wysokości 51 PLN brutto.
 12. Opłata za wydanie paszportu nie zawiera opłaty za oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek.